Home    

 

website vlaanderenkiest.be
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
info over de verkiezingenMarleen - geen traditionele politica  

INFO - VOLMACHT GEVEN AAN EEN ANDERE KIEZER

Er zijn een aantal redenen waarom een kiezer niet kan gaan stemmen en een volmacht kan geven aan een andere kiezer. De kiezer moet met een attest bewijzen dat hij niet kan gaan stemmen.

In volgende gevallen kan de kiezer een volmacht geven:

 • De kiezer is door ziekte of door een gebrekkigheid niet in staat om te gaan stemmen.
  • medisch attest bijvoegen bij de volmacht (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet afgeven).
 • De kiezer verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van zijn gezin of gevolg die met hem in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.
  • attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht
 • De kiezer is in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken.
  • attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht
 • De kiezer of iemand van zijn gezin – met wie hij samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
  • attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht
 • De kiezer die ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.
  • attest van de directie van de strafinrichting bijvoegen bij de volmacht
 • Zijn geloofsovertuiging laat de kiezer niet toe om te gaan stemmen.
  • attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de volmacht
 • De kiezer is student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.
  • attest van de directie van de school bijvoegen bij de volmacht
 • De kiezer verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland.
  • attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van zijn woonplaats, bijvoegen bij de volmacht. De aanvraag moet uiterlijk op 5 oktober 2006 bij de burgemeester worden ingediend.

Aan wie kan ik een volmacht geven?

U kunt een volmacht geven aan een andere gemeenteraadskiezer / districtsraadskiezer / provincieraadskiezer. De nieuwe Vlaamse kieswetgeving heeft ervoor gezorgd dat de beperking tot familieleden, zoals die vroeger bestond, wordt opgeheven. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Het volstaat dus dat hij als kiezer is ingeschreven in om het even welke gemeente in België. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen.

Let op: U kunt enkel met volmacht voor iemand gaan stemmen, voor de verkiezingen waar u zelf aan deelneemt. Dit betekent dat:

 • een Belgische kiezer enkel een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer. Een Belgische kiezer stemt zowel voor gemeente- als voor provincieraadsverkiezingen.
 • een niet Belgische EU-onderdaan en een niet-EU-onderdaan een volmacht kan geven aan een niet Belgische EU-onderdaan, een niet-EU-onderdaan of aan een Belg. Een niet Belgische EU-onderdaan en een niet-EU-onderdaan stemmen enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  Stel dat een Belg een volmacht geeft aan een niet-Belgische EU-onderdaan, dan zou die moeten stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, terwijl hij geen stemrecht heeft voor de provincieraadsverkiezingen.

Hoe geef ik een volmacht?

Hieronder kan u een link vinden naar een volmachtformulier dat u moet invullen, indien u een volmacht wenst te geven aan een andere kiezer. De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit ingevulde formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet gaan stemmen, samen met het attest dat bewijst dat u niet kunt gaan stemmen. [ download volmachtformulier ]

De persoon die bij volmacht stemt voor een andere kiezer moet bovendien in het bezit zijn van zijn eigen identiteitskaart, zijn eigen oproepingsbrief en van de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen.

[ Frequently asked questions ]

Wie is Marleen?  
fotogalerij    
Marleen op het internet    
Standpunten & verwezenlijkingen    
standpunten & verwezenlijkingen: taal    
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk    
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart    
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit    
de 2 ondeugden van Marleen
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006    
info - frequently asked questions    
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!    
contacteer Marleen Van Ouytsel    
 
 
 
 
 

[Disclaimer]