Home    
Marleen - geen traditionele politica  

STANDPUNTEN & VERWEZENLIJKINGEN

'De 20 werken van Marleen'

De voorbije 6 jaar heb ik mij ten volle ingezet voor kinderen en jongeren en hun recht op kwaliteitsvol onderwijs; voor werk, cultuur, leefkwaliteit, integratie en voor de bevordering van het Nederlands. Hieronder stel ik u graag enkele verwezenlijkingen voor waar ik mijn steentje heb toe bijgedragen. [ download word document 'standpunten en verwezenlijkingen' ]

 1. Kinderen en jongeren: gelijke kansen en recht op onderwijs

 2. Gelijke onderwijskansen en toegang tot onderwijs

 3. Moderne en veilige jeugdinfrastructuur

 4. De Schoolbrug: werken aan een betere doorstroom in het onderwijs

 5. Vakantiejobs bij de overheid openstellen voor alle jongeren

 6. De overheid moet arbeid bevorderen, niet belemmeren

 7. Een objectief en professioneel aanwervingsbeleid voor stad, haven en OCMW

 8. Meer samenwerking en een betere afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en haven

 9. Stadsontwikkeling en -vernieuwing

 10. Herwaardering van de functie van wijkagent

 11. Europese gedichtendag in Antwerpen

 12. Oprichting van een evenementenloket in elk district

 13. Meer middelen voor stadsmarketing en meer samenwerking met de privé

 14. Taal: sleutel tot kennis, werk, cultuur en sociale integratie (inburgering)

 15. Meertaligheid: culturele en economische troef

 16. Vzw Meters & Peters: hartverwarmend en toekomstnoodzakelijk

 17. Acht Huizen van het Nederlands in Vlaanderen

 18. Het Vlaams Inburgeringsbeleid: een verhaal van rechten en plichten

 19. Vredesopvoeding en conflictbeheersing

 20. Oliver Twist moet uit het straatbeeld verdwijnen

[Werken 1 t.e.m. 10] [Werken 10 t.e.m. 20]

 1. Herwaardering van de functie van wijkagent

Een leefbare stad is ook een stad waar mensen zich veilig voelen en vreedzaam samenleven. Vanuit mijn ervaring met de wijkwerking heb ik als eerste in de gemeenteraad aangedrongen op het terug invoeren van van het systeem van de wijkagent die aanspreekbaar is en bekend bij de inwoners en in de wijk. (zie tussenkomst gemeenteraad 2001 - bekijk online artikel)
Ik ben dan ook erg blij met de herwaardering van de functie van wijkagent. [top]

 1. Europese gedichtendag in Antwerpen

Antwerpen telt meer dan 160 nationaliteiten maar is bovenal toch ook een Europese stad. Als voorzitter van de commissie cultuur van de Antwerpse gemeenteraad ben ik van mening dat Antwerpen ook na de 1993 deze titel van Europese hoofdstad moet blijven waarmaken. Daarom heb ik, naar aanleiding van de toetreding van 10 nieuwe lidstaten tot de EU in mei 2004 voorgesteld om jaarlijks een Europese gedichtendag te organiseren waarbij de ambassadeurs en/of consuls- generaal van de 25 lidstaten worden uitgenodigd om om een gedicht van een bekend auteur uit hun land voor te dragen. De Europese gedichtendag is in januari 2007 aan zijn derde editie toe en , net als Ramsey Nasr in 2006, zal ook huidig stadsdichter Bart Moeyaert zijn medewerking verlenen aan dit evenement met "vrede" als centraal thema. [top]

 1. Oprichting van een evenementenloket in elk district

De bittere lessen van een aantal welmenende organisatoren van evenementen en de gebrekkige dienstverlening en communicatie op dat terrein, hebben de voorbije jaren gelukkig plaats gemaakt voor een transparanter en meer gefocust beleid en tot de oprichting van een klantvriendelijke evenementenloket in elk district. Op die manier krijgt ook het privé -initiatief alle kansen om in optimale omstandigheden een evenement op te zetten.
[Bekijk artikel "Districten krijgen eigen loket voor evenementen"] [top]

 1. Meer middelen voor stadsmarketing en meer samenwerking met de privé

Citymarketing moet erkend worden als een volwaardig beleidsdomein waar economie, cultuur en toerisme maximaal samenwerken en tot synergie komen. Belangrijk in dit verband is om, samen met de privé, een wereldwijd netwerk van "A"mbassadeurs op te starten om de economische en culturele uitstraling van Antwerpen in de wereld te vergroten. Daarnaast heb ik op het VLD-congres eveneens gepleit voor het aanstellen van een Account Manager Stadsmarketing bij de Europese instellingen in Brussel. [top]

 1. Taal: sleutel tot kennis, werk, cultuur en sociale integratie (inburgering)

Opvoeding en onderwijs zijn de beste investering in de toekomst en bieden de sterkste waarborgen voor welvaart, werk en veiligheid.
Vandaag is meer dan 40% van de kinderen in het Antwerpse basisonderwijs anderstalig en beheerst 10% van de werklozen onze taal onvoldoende om een job te vinden.
Ik verwonder mij erover hoe het kan dat een belangrijke groep jongeren de schoolbanken verlaat met een gebrekkige kennis van het Nederlands, zelfs na 12 jaar onderwijs in Vlaanderen. Daarom pleit ik samen met de VLD voor de invoering van een "Taalpaspoort Nederlands". De bedoeling is om op regelmatige tijdstippen zowel de individuele vorderingen van elk kind als de inspanningen van het schoolteam te evalueren en bij te sturen.
Een actief taalbeleid en een goede kennis van het Nederlands blijven voor mij dan ook een absolute prioriteit. Daarnaast wil ik met de VLD ook meertaligheid aanmoedigen als een belangrijke culturele en economische troef.
[fragment interpellatie gemeenteraad mei 2006]
(bekijk online artikel
GVA)
(online artikel samen met Marleen Vanderpoorten) [top]

 1. Meertaligheid: culturele en economische troef

Naast een goede kennis van het Nederlands, moet ook meertaligheid -lang een troef van de Vlamingen - versterkt worden, liefst vanaf jonge leeftijd. In het onderwijs willen wij de focus vooral leggen op het Duits, Frans en Engels.
Niet enkel in de bedrijfswereld, maar ook bij veel Vlaamse ouders leeft een terechte bezorgdheid over de achteruitgang van de talenkennis. In dit verband kijken we met enige afgunst naar Brussel en Wallonië waar experimenten rond tweetalig onderwijs Nederlands/Frans vanaf de kleuterklas mooie resultaten opleveren, ook voor kinderen met een andere thuistaal. Met de VLD zouden wij dit soort taalverwerving graag in Vlaanderen mogelijk maken zodat ook hier ouders voor meertaligheid op jonge leeftijd kunnen kiezen. [top]

 1. Vzw Meters & Peters: hartverwarmend en toekomstnoodzakelijk

In het voorjaar 2000 werd Antwerpen geconfronteerd met een noodsituatie. Zowat 300 minderjarige nieuwkomers verbleven in onze stad zonder dat zij in het onderwijs konden worden ingeschreven. Kinderen horen niet op straat en hebben recht op onderwijs. Samen met enkele andere bezorgde Antwerpenaren richtte ik daarom de vzw Meters & Peters op en besloten wij om tijdens de zomervakantie een "Zomerschool Nederlands" te organiseren. Doel was om de kinderen de beginselen van onze taal en een aantal schoolse en sociale vaardigheden bij te brengen. Op die manier probeerden we met zoveel mogelijk vrijwilligers de slaagkansen van deze kinderen in het onderwijs te vergroten en leerachterstand tegen te gaan. Meters & Peters heeft ondertussen nog 3 andere taalbevorderingsprojecten opgestart in samenwerking met HetPaleis (jeugdtheater), het Museum voor schone Kunsten en enkele scholen uit de Antwerpse binnenstad. Alles samen hebben meer dan 150 vrijwilligers de voorbije zes jaar meegewerkt aan één van onze projecten en bereikten we zo'n 900 anderstalige nieuwkomers.

De Zomerschool Nederlands is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in onze stad. In december 2005 werd de inzet van zoveel vrijwilligers bekroond met "De Pluim", de eerste prijs van de Koning Boudewijnstichting en de kijkers van de regionale tv-zender ATV voor mensen en verenigingen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. (…)
Meters & Peters is een privé - initiatief. De voorbije 2 jaar kregen wij een toelage van 50% voor de Zomerschool van de stad. 65% van onze middelen komt van privé - sponsors en prijzen. De belangrijkste sponsors zijn : Coca Cola; Orde van den Prince afdeling Metropool en Gewest; Rotary Metropool, -Noord en -Schelde; Stichting Antoine Faes en Stichting Porticus. [top]

 1. Acht Huizen van het Nederlands in Vlaanderen

Om anderstaligen sneller de weg te doen vinden naar een gepaste cursus Nederlands; om te waken over voldoende aanbod en om de opleidingen beter af te stemmen op de noden van anderstaligen -werk, studies, sociale en culturele vaardigheden - heb ik op het kabinet van minister Vanderpoorten meegewerkt aan de Oprichting van de Huizen van het Nederlands. Het voorbije schooljaar vonden in Vlaanderen 55.000 mensen de weg naar een cursus Nederlands. [top]

 1. Het Vlaams Inburgeringsbeleid: een verhaal van rechten en plichten

Het inburgeringsverhaal van de Vlaamse regering maakt van goed samenleven een verantwoordelijkheid van iedereen: de overheid, de scholen, de media, de bedrijven, het verenigingsleven..maar in de eerste plaats ook van de individuele burger. In ruil voor gelijke kansen en een toekomst in Vlaanderen, kan de overheid aan de burger immer ook een aantal voorwaarden opleggen: het leren van onze taal is er één van, naast werkbereidheid en het respect voor onze rechtsstaat en voor de Westerse waarden en normen.
Onder impuls van minister Keulen, geeft de Vlaamse regering momenteel uitvoering aan een volwaardig Inburgeringsbeleid met wederzijdse rechten en plichten. Zo worden anderstalige ouders extra aangezet om Nederlands te leren om hun kinderen beter te kunnen begeleiden en om goede contacten met de school te kunnen opbouwen. Ook de nieuwe Wooncode stelt de taalbreidheid als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning.
[bekijk artikel "apart zwemuurtje voor migrantenvrouwen"]
[ [top]

 1. Vredesopvoeding en conflictbeheersing

In Antwerpen beseffen we beter dan wie ook dat samenleven boeiende en minder leuke kanten heeft en dat vrede meer is dan een toestand zonder oorlog. In het onderwijs en daarbuiten moet actiever gewerkt worden aan vredesopvoeding en conflictbeheersing. Mooie voorbeelden in dat verband zijn de Wandeltocht naar Gembloux in de voetsporen van de Marokkaanse soldaten; de "Oploshoek" van Basisschool De Zevensprong en de getuigenissen van jongeren over interculturele vriendschappen (filmpje "verschillende maten") van de Universiteit van het Algemeen Belang.
Als bestuurslid van het vernieuwde vredescentrum (www.vredescentrum.be) wil ik mij blijven inzetten voor de promotie van herinneringseducatie, dialoog, conlictbeheersing en burgerschap.
[bekijk artikel gemeenteraad]  [top]

 1. Oliver Twist moet uit het straatbeeld verdwijnen

Wilde dieren in circussen verbieden maar oogluikend toelaten dat kinderen gedwongen worden om te bedelen en zich te prostitueren: die logica kon/kan ik moeilijk vatten.
Kinderrechten zijn voor mij geen loos begrip. Ik kaartte het probleem aan in de gemeenteraad en verkreeg dat het thema als prioriteit is opgenomen in het beleidsplan Veiligheid.
[bekijk artikel verschenen in GVA 9/9/2004]
[top]

 

Wie is Marleen?
 


Marleen Van Ouytsel

fotogalerij  
Marleen op het internet  
Standpunten & verwezenlijkingen  
standpunten & verwezenlijkingen: taal  
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk  
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart  
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit  
de 2 ondeugden van Marleen
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006  
info - frequently asked questions  
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!  
contacteer Marleen Van Ouytsel  

[Disclaimer]