Home    

 


Marleen Van Ouytsel

Marleen - geen traditionele politica  

STANDPUNTEN & VERWEZENLIJKINGEN

'De 20 werken van Marleen'

De voorbije 6 jaar heb ik mij ten volle ingezet voor kinderen en jongeren en hun recht op kwaliteitsvol onderwijs; voor werk, cultuur, leefkwaliteit, integratie en voor de bevordering van het Nederlands. Hieronder stel ik u graag enkele verwezenlijkingen voor waar ik mijn steentje heb toe bijgedragen. [ download word document 'standpunten en verwezenlijkingen' ]

 1. Kinderen en jongeren: gelijke kansen en recht op onderwijs

 2. Gelijke onderwijskansen en toegang tot onderwijs

 3. Moderne en veilige jeugdinfrastructuur

 4. De Schoolbrug: werken aan een betere doorstroom in het onderwijs

 5. Vakantiejobs bij de overheid openstellen voor alle jongeren

 6. De overheid moet arbeid bevorderen, niet belemmeren

 7. Een objectief en professioneel aanwervingsbeleid voor stad, haven en OCMW

 8. Meer samenwerking en een betere afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en haven

 9. Stadsontwikkeling en -vernieuwing

 10. Herwaardering van de functie van wijkagent

 11. Europese gedichtendag in Antwerpen

 12. Oprichting van een evenementenloket in elk district

 13. Meer middelen voor stadsmarketing en meer samenwerking met de privť

 14. Taal: sleutel tot kennis, werk, cultuur en sociale integratie (inburgering)

 15. Meertaligheid: culturele en economische troef

 16. Vzw Meters & Peters: hartverwarmend en toekomstnoodzakelijk

 17. Acht Huizen van het Nederlands in Vlaanderen

 18. Het Vlaams Inburgeringsbeleid: een verhaal van rechten en plichten

 19. Vredesopvoeding en conflictbeheersing

 20. Oliver Twist moet uit het straatbeeld verdwijnen

[werken 1 t.e.m. 10] [werken 11 t.e.m. 20]

 1. Kinderen en jongeren: gelijke kansen en recht op onderwijs

Kinderen horen niet op straat. Het kan niet dat een stad enerzijds wilde dieren in circussen verbiedt, maar anderzijds gedoogt dat kinderen verplicht worden te bedelen of zich te prostitueren. Mijn vraag om in de politiecodex de nodige bepalingen in te schrijven om bedelarij door kinderen in onze stad tegen te gaan en minderjarige slachtoffers van mensenhandel extra te beschermen, is door de schepen voor integrale veiligheid positief beantwoord.
(zie document "Oliver Twist moet uit het straatbeeld verdwijnen") [top]

 1. Gelijke onderwijskansen en toegang tot onderwijs

In 2000 vonden -in Antwerpen alleen- meer dan 300 kinderen geen plaats op school. Een maatschappij die haar kinderen niet koestert en beschermt, is ziek. Kinderen hebben recht op onderwijs. Ze horen op school te zitten en niet op straat. Als raadgever van de liberale minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten, heb ik vanop de eerste rij kunnen meewerken aan het gelijke onderwijskansendecreet. Dankzij het inschrijvingsrecht, verankerd in dit decreet, heeft elk kind in Vlaanderen voortaan toegang tot onderwijs. De aandacht voor de Antwerpse situatie heeft zo bijgedragen tot meer gelijke kansen voor alle kinderen in Vlaanderen. Ook de verplichting voor het lokaal overleg om de kenmerken van de leerlingenpopulatie duidelijker in kaart te brengen, zorgt ervoor dat we meer onderwijs op maat kunnen bieden en scholen met meer kwetsbare leerlingen extra kunnen ondersteunen. [top]

 1. Moderne en veilige jeugdinfrastructuur

Als lid van de stedelijke vzw Jeugdinfra heb ik samen met enkele collega's uit andere partijen een verhoging van het budget voor jeugdinfrastrucuur bepleit en bekomen. Ik geloof sterk in de positieve kracht van het verenigingsleven, vooral wanneer het erin slaagt mensen van verschillende achtergronden samen te brengen. Het is de taak van de lokale overheid om het verenigingsleven te ondersteunen door te investeren in betaalbare plekken van ontmoeting voor jong en oud. Zowel in veilige fuifruimtes voor de jeugd als in goed uitgeruste lokalen voor seniorenclubs, buurtverenigingen, sportfederaties en vrijwilligerswerk. [top]

 1. De Schoolbrug: werken aan een betere doorstroom in het onderwijs

25% van de Antwerpenaren is van vreemde origine; de helft van hen heeft de Belgische nationaliteit. Op zich geen probleem, ware het niet dat de schoolse vertraging in deze groep zorgwekkende proporties aanneemt en dat kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands sterk ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. Een recent rapport bevestigt dat BelgiÍ bij de slechtste leerlingen is onder de OESO- landen voor wat betreft de resultaten van kinderen die een andere thuistaal spreken dan de taal van de school.
Als voorzitter van het schoolopbouwwerk in Antwerpen heb ik de voorbije jaren samen met het team van De Schoolbrug vooral gefocust op een bewustere studiekeuze en een betere oriŽntering van jongeren; op het verhogen van de ouderbetrokkenheid; een duurzame ondersteuning van anderstalige nieuwkomers en een verhoogde doorstroom van kwetsbare doelgroepen naar het hoger onderwijs en in het bijzonder naar de lerarenopleiding en het sociaal werk. Hoewel nog veel meer inspanningen nodig zijn om de kansen van kwetsbare jongeren in het onderwijs te verbeteren en een groot sociaal passief te voorkomen, hebben wij hiertoe met De Schoolbrug toch een aantal aanzetten kunnen geven. (zie website www.deschoolbrug.be : Pictogrammenwoordenboek, Interculturele medewerkers en Anderstalige nieuwkomers) [top]

 1. Vakantiejobs bij de overheid openstellen voor alle jongeren

Er bestaat een grote nood aan meer stage- en werkervaringsplaatsen voor jongeren om de overgang van onderwijs naar werk te verbeteren. Ook vakantiejobs bieden hiertoe een uitgelezen kans, naast het feit dat ze jongeren financieel zelfredzaam maken.
Toen ik dit jaar vaststelde dat de Vlaamse overheid haar vakantiejobs enkel openstelde voor kinderen van ambtenaren en voltijds lerenden, heb ik de kat de bel aangebonden en mij verzet tegen deze 'eigen volk eerst' mentaliteit. Met goed gevolg want vanaf 2007 zullen vakantiejobs bij de overheid openstaan voor alle jongeren vanaf 18 en zullen enkel objectieve en functiespecifieke selectiecriteria gehanteerd worden bij de aanwerving. Bovendien heeft minister Keulen ondertussen ook een omzendbrief gestuurd naar alle lokale overheden in Vlaanderen met de aanbeveling om, naar analogie met Antwerpen, vakantiejobs zo ruim mogelijk open te stellen en een voorbeeldfunctie te vervullen op vlak van evenredige particiatie.
Overheidsjobs worden -ook in de vakantie- betaald met belastinggeld en moeten daarom openstaan voor alle belastingplichtigen en hun kinderen. Bovendien heeft een overheid terzake een voorbeeldfunctie. Het kan niet dat een jongere die een opleiding grootkeuken volgt in het deeltijds onderwijs niet in aanmerking komt als keukenhulp bij de Vlaamse overheid. Het is evenmin aanvaardbaar dat een student wiens vader werkloos is, zelf ook nog eens door de overheid wordt uitgesloten van arbeidsdeelname.
[Bekijk artikel "Geen voorrang bij studentenjob"] [top]

 1. De overheid moet arbeid bevorderen, niet belemmeren

Sinds enkel jaren werkt de Vlaamse overheid -terecht - aan een transparanter werkgelegenheidsbeleid en vraagt ze dat bedrijven rekening zouden houden met de competenties en elders verworven kwalificaties van mensen . Toch geeft de overheid in haar eigen recruteringsbeleid blijk van diplomafetisjisme en houdt ze weinig rekening met de feitelijke vaardigheden van mensen. Begin dit jaar nog werd ik gecontacteerd door een dame van 48, moeder van 4 kinderen, vele jaren ervaring als bedrijfssecretaresse en kandidaat voor een secretariaatsfunctie op een school in haar wijk. De directeur vond haar de meest geschikte kandidaat maar voor de Vlaamse onderwijsoverheid kwam de dame niet in aanmerking omdat ze haar middelbare school destijds om familiale redenen niet had kunnen afmaken. Dat ze ondertussen via bijscholing vlot meertalig was, een certificaat "Administratief Bediende" had gehaald bij de VDAB en ook met succes een huishouden runde, was van geen tel. Voor dit soort uitsluitingsmechanismen kan ik geen begrip opbrengen en dat heb ik met zoveel woorden in een interview met de redactie van het Nieuwsblad gezegd. Blijkbaar hebben veel lezers zich in het verhaal erkend, want het leverde mij prompt de eerste "Armenfolieprijs" op.
[artikel Het Nieuwsblad] [top]

 1. Een objectief en professioneel aanwervingsbeleid voor stad, haven en OCMW

Overheidsjobs worden betaald met belastinggeld. Om het vertrouwen van de bevolking in de overheid te waarborgen, moet de personeelsselectie objectief gebeuren. Vacatures moeten ingevuld worden op basis van kwalificaties, competenties, werkattitude en arbeidsgeschiktheid. Bovendien heeft de overheid een voorbeeldfunctie op vlak van diversiteitsbeleid en het nastreven van evenredige arbeidsmarktparticipatie.
Terwijl voor kader- en directiefuncties bij de stad reeds objectieve procedures worden gevolgd, heeft de recente aanwerving van polyvalente werkvrouwen/ werkmannen bij de stad aangetoond dat er op de lagere echelons nog heel wat discriminatie bestaat. De aanwervingsproeven testen onvoldoende of mensen geschikt zijn voor een job en vakbondsleden worden bevoordeeld bij vaste benoemingen, doordat ze als enigen een vooropleiding krijgen. Door deze praktijken te laken, heb ik de discussie over het aanwervingsbeleid van de stad in een stroomversnelling gebracht. Ondanks laag bij de grondse persoonlijke aantijgingen en weerstand, weet ik zeker dat het aanwervingsexamen voor polyvalent werkvrouw/man nooit meer hetzelfde zal zijn. Ook bij de haven rust een gedeelde verantwoordelijkheid bij werkgevers en vakbonden om te komen tot objectieve en professionele aanwervingsprocedures. Bepaalde vakbondsprivileges zoals het bepalen wie 'nen boek' krijgt en wie niet, kunnen voor mij niet langer De syndicaten moeten ook duidelijkheid scheppen: enerzijds willen ze illegale werknemers gratis lid maken van hun vakbond; anderzijds telt het havenpersoneel geen 3% legale allochtone werknemers terwijl die wel oververtegenwoordigd zijn onder de arbeiders en laaggeschoolden. [top]

 1. Meer samenwerking en een betere afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en haven

Steeds meer havengebonden bedrijven stellen dat een tekort aan correct geschoold personeel een rem betekent op hun groei. Tegelijkertijd kampen we met een hoge werkloosheid in Antwerpen, ook onder jongeren. Daarom heb ik meermaals aangedrongen op een actieplan voor meer samenwerking tussen onderwijs, haven en bedrijfleven en op het in kaart brengen van de personeelsbehoeften van bedrijven op korte en middellange termijn. Nu Alfaport en VOKA de personeelsbehoeften en de knelpunten in kaart hebben gebracht moet de nieuwe bestuursploeg prioritair werk maken van een Pact tussen onderwijs, haven en bedrijfsleven om tot een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te komen. [top]

 1. Stadsontwikkeling en -vernieuwing

Het behoort tot de charme van een Europese stad dat ze geschiedenis uitademt. Evenzo is het belangrijk om de leefkwaliteit van de stad aan te passen aan de noden van de moderne mens en ervoor te zorgen dat wie in Antwerpen werkt, niet naar de rand vertrekt eens hij/ zij kinderen heeft maar in de stad een valabel alternatief vindt. Heel bewust heeft de VLD de voorbije 6 jaar hoog ingezet op stadsontwikkeling en openbaar domein als hefbomen voor economische welvaart en voor een gezonde sociale mix. Liefst 42 nieuwe- en renovatieprojecten zijn opgestart en werpen vandaag al vruchten af in de vorm van toegenomen inkomsten uit onroerende voorheffing voor de stadskas. Dat "werk van de eeuw" willen we graag verder zetten. Bovendien hoop ik met de VLD dat de vele stadsontwikkelingsprojecten ook tot meer inkomsten uit aanvullende personenbelasting zullen leiden doordat meer mensen in Antwerpen aan het werk zijn en de stad erin slaagt om meer tweeverdieners voor de stad te winnen.
Vandaag haalt Antwerpen slechts 9% van haar inkomsten uit aanvullende personenbelasting. In verhouding tot Vlaanderen betekent dit een ondervertegenwoordiging van werkende mensen in de stad en vooral een ondervertegenwoordiging van hogere inkomens. Met 11,5% sociale woningen zit Antwerpen ver boven het Vlaams gemiddelde van 5,5%. De VLD pleit voor een evenwichtig spreidingsbeleid op vlak van sociale huisvesting en voor een stop op het aantal sociale woningen in Antwerpen zolang de randgemeenten het Vlaams gemiddelde niet bereikt hebben. [top]

 1. Herwaardering van de functie van wijkagent

Een leefbare stad is ook een stad waar mensen zich veilig voelen en vreedzaam samenleven. Vanuit mijn ervaring met de wijkwerking heb ik als eerste in de gemeenteraad aangedrongen op het terug invoeren van van het systeem van de wijkagent die aanspreekbaar is en bekend bij de inwoners en in de wijk. (zie tussenkomst gemeenteraad 2001 - bekijk online artikel)
Ik ben dan ook erg blij met de herwaardering van de functie van wijkagent. [top]

 

Wie is Marleen?
 
fotogalerij  
Marleen op het internet  
Standpunten & verwezenlijkingen  
standpunten & verwezenlijkingen: taal  
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk  
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart  
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit  
de 2 ondeugden van Marleen
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006  
info - frequently asked questions  
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!  
contacteer Marleen Van Ouytsel  

[Disclaimer]