Home    
Marleen - geen traditionele politica  

De blauwe draad voor de provincie Antwerpen

  De provincie: even voorstellen

  Het Antwerps provinciebestuur neemt in hoofdzaak taken op die de grenzen en opdrachten van de afzonderlijke 70 steden en gemeenten op haar grondgebied overstijgen en waarvoor de lokale overheden geen middelen en expertise in huis hebben. Denken we bijvoorbeeld aan de uitbouw van het provinciaal fietsroutenetwerk, de WODCA- acties, de nieuwe brandweerkazerne of de politieschool. De provincie ondersteunt de gemeenten ook op vlak van o.a. veiligheid, infrastructuur en promotie. Daarnaast brengt de provincie de verschillende bestuursniveaus bijeen en spoort de gemeenten aan om samen te werken.  De provincie promoot de Antwerpse regio in binnen - en buitenland en vormt een belangrijke schakel tussen de lokale overheden en het bedrijfsleven.  

  Meer ruimte voor bedrijvigheid

  Antwerpen is het economisch hart van Vlaanderen en dat moet zo blijven.
  Om de positie van Antwerpen in een globale economie te versterken, wil de VLD het ondernemerschap stimuleren en nieuwe bedrijven en buitenlandse hoofdkwartieren aantrekken. Onze partij wil ook meer ruimte voor bedrijvigheid langs de Schelde en het Albertkanaal met maximale aandacht voor het milieu. De inspanningen om vervuilde bedrijfsterreinen te reinigen moeten onverminderd worden voortgezet.

  Antwerpen: logistiek centrum in Europa

  Een maximale bereikbaarheid van de Antwerpse haven is cruciaal wil Antwerpen haar positie van wereldhaven, logistiek centrum en toegangspoort tot het Europese vasteland blijven waarmaken. Die bereikbaarheid moet voor de VLD zowel via het water, de weg, het spoor en de lucht verzekerd worden. De VLD schaart zich resoluut achter de verdieping van de Schelde, de tweede spoorwegverbinding voor de Antwerpse haven en een internationale luchthaven in Antwerpen. 

  Prioritair invullen van knelpuntberoepen

  Bedrijven hebben niet enkel nood aan ruimte en kapitaal maar ook aan geschikte arbeidskrachten. Onze regio kampt terzake met een lastig fenomeen: duizenden vacatures raken niet ingevuld terwijl in de stad Antwerpen alleen al 30.000 mensen zonder werk zitten. Het invullen van knelpuntvacatures en het aanpakken van de jeugdwerkloosheid vormen voor de VLD dan ook een absolute prioriteit. Doordat het probleem het gemeentelijke niveau ver overstijgt, is hier een belangrijke taak weggelegd voor de provincie. Zowel in het voorzien van specifieke opleidingen en hoogtechnologische uitrusting als in een betere samenwerking tussen onderwijs, bedrijfswereld en haven. 

  Meer  stage - en werkervaringsplaatsen

  Om de overgang tussen onderwijs en werk te verbeteren is nood aan meer praktijkgerichte opleidingen en aan een betere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De VLD wil de volgende 6 jaar 1500 bijkomende stage – en werkervaringsplaatsen, ook voor leerkrachten, in de provincie Antwerpen. Hiertoe willen wij stagemakelaars inschakelen met terreinkennis en een breed professioneel netwerk. Daarenboven wil de VLD een expertise - en ondersteuningscentrum opzetten voor stages, leer –werkcontracten, begeleiding op de werkvloer, invulling van knelpuntberoepen en innovatieve opleidingen. 

  Uniek kwaliteitsonderwijs

  De provincie moet geen opleidingen aanbieden die al in het aanbodpakket zitten van andere netten. Het provinciaal onderwijs moet zich toespitsen op ‘unieke’ opleidingen (muziekinstrumentenbouw, mode, diamant, maritieme opleidingen, tuinbouw,..). Verder moet het voorzien in kwaliteitsvol en goed uitgerust technisch en beroepsonderwijs gericht op het invullen van knelpuntvacatures en specifieke jobs. De VLD ziet ook op vlak van milieu - en verkeerseducatie een rol weggelegd voor de provincie.

  Antwerpen op de wereldkaart

  Antwerpen is een wereldspeler op vlak van chemie diamant, logistiek en zelfs mode. Onze regio beschikt over een wereldhaven, een goede universiteit en enkele spraakmakende onderzoekscentra. We staan aan de wereldtop voor gezondheidszorg  en hebben ook daarbuiten vele troeven om bewoners, investeerders en bezoekers te verleiden: kunst en cultuur, recreatie, een heerlijke keuken en een rijke geschiedenis.  Om de economische en culturele uitstraling van Antwerpen nog te vergroten, wil de VLD vanuit de provincie een wereldwijd netwerk van “A”mbassadeurs opzetten en aansturen. Op die manier willen we Antwerpenaren, waar ook ter wereld, informeren en ondersteunen om hun regio te promoten.

  Wateroverlast bestrijden

  De voorbije jaren is onze regio meermaals geteisterd door wateroverlast. Hevige of langdurige regenval zorgt nog altijd voor te veel ondergelopen huizen en straten en voor veel menselijk en financieel leed. Een modern rioleringsnetwerk, aangepaste dijken, natuurlijke overstromingsgebieden en degelijke pompinstallaties zijn een greep uit de maatregelen die zich opdringen. De VLD wil in de provincie dringend werk maken van duurzame oplossingen voor wateroverlast.  

  Provincie: sterk in veiligheid

  De provincie heeft een sterke reputatie op vlak van veiligheidspersoneel en -opleidingen: denken we maar aan de brandweer, civiele bescherming en ambulanciers. Sinds kort staat de provincie ook in voor de politieschool. De aanwezigheid van een sterke petrochemische nijverheid noopt tot voortdurend investeren en bijscholen op vlak van brandveiligheid. 
  De VLD bepleit een nauwere samenwerking tussen de brandweer en de verschillende bedrijfsbrandweerdiensten. Ook op vlak van rampenbestrijding en verkeersveiligheid (WODCA- acties) moet de provincie doorgaan op de ingeslagen weg. 

  Aanspreekpunt voor wegenwerken

  Grote bouwprojecten en noodzakelijke wegenwerken moeten onze provincie aantrekkelijker maken maar zorgen tegelijk voor heel wat ongemakken. Onvoldoende overleg en gebrekkige communicatie liggen vaak aan de basis. Verschillende overheden werken meer langs dan met elkaar. Wie in de regio woont en werkt, verliest uren op de baan en voelt zich kop van jut. Overleg, afstemming en communicatie over wegenwerken waarbij verschillende overheden betrokken zijn, is een taak voor  de provincie. De provincie moet hèt aanspreekpunt worden voor informatie over wegenwerken.  

  Provincie Antwerpen: water -, fiets – en wandelparadijs

  Een verdere uitbouw van veilige fietspaden en wandelwegen en de promotie van het watertoerisme en de binnenvaart zorgen voor een betere mobiliteit en leefkwaliteit voor de Antwerpenaren. Ze vormen ook een extra toeristische troef voor onze regio.

  Antwerpen sport!

  Sport is goed voor de gezondheid, bevordert de integratie en scherpt de sportieve en sociale vaardigheden aan. De VLD wil van Antwerpen een sportieve regio maken door sport in al zijn dimensies te promoten en te ondersteunen: topsport, breedtesport, competitiesport, buurtsport en schoolsport. In samenwerking met mediapartners en met de privé willen we topsportevenementen naar Antwerpen halen maar ook investeren in jeugdsport en in een moderne regionale sportinfrastructuur. Daarnaast willen we toezien op een optimaal gebruik van de bestaande sportinfrastructuur en op eenvormige exploitatievoorschriften. 

  Cultuur: jong geleerd is oud gedaan

  Voor de VLD hebben alle jongeren recht op cultuur en culturele vorming.
  De provincie wil duurzame samenwerkingsverbanden tussen de jeugdsector, onderwijs en het culturele veld ondersteunen. Verder moet de provincie de publiekswerking van musea en culturele centra harmoniseren en professioneel ondersteunen en de provinciale instellingen ruimer promoten. 

  Veilig fuiven

  De VLD wil een veilig fuifbeleid aanmoedigen door te voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle fuifruimtes en door ‘fuifcoördinatoren’ in te zetten om het (inter)gemeentelijk fuifbeleid te ondersteunen.

  Oud is niet ‘out’

  Wie actief is, blijft langer jong. De VLD wil senioren stimuleren om zo lang mogelijk geestelijk en fysiek actief te zijn –o.a. in het verenigingsleven - en om betrokken te blijven bij het maatschappelijk en cultureel gebeuren. Tegelijk willen we ervoor ijveren dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid genieten.
  De provincie verzekert de toegankelijkheid van haar instellingen voor mensen met een handicap en bevordert de samenwerking en afstemming tussen de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen op haar grondgebied. 

  Fiscale stop

  De VLD pleit resoluut voor fiscale vereenvoudiging en voor een fiscale stop, ook op het provinciale niveau.

[ De zes VLD -kernpunten van 2006 voor de provincie ]

 

 
Wie is Marleen?  

 

fotogalerij  
Marleen op het internet  
Standpunten & verwezenlijkingen  
standpunten & verwezenlijkingen: taal  
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk  
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart  
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit  
de 2 ondeugden van Marleen
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006  
info - frequently asked questions  
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!  
contacteer Marleen Van Ouytsel  

[Disclaimer]